TA STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej

X

Regulamin obowiązujący do dnia 24.12.2014 r.

§ 1

Słownik pojęć

1. Sprzedawca - Piotr Antczak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: P. H. U. „B.P.A." Piotr Antczak,
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
Siedziba Sprzedawcy mieści się pod adresem: ul. Sieradzka 39, 98-235 Błaszki ; NIP 827-100-67-11, REGON 730158204.

2. Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.rowerypolskie.pl, za pośrednictwem którego
Kupujący może składać zamówienia.

3. Kupujący - każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).

4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu)
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

5. Regulamin - niniejszy regulamin.

6. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana
z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

7. Towar - rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności rowery oraz części i akcesoria do rowerów.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail
oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

3. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia.

4. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

5. Oferta Sprzedawcy w Sklepie obowiązuje na terenie Polski.

6. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, udzielania rabatów na poszczególne
towary oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób
praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą zamówień, które zostały złożone.

7. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może się zarejestrować.
Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do składania zamówień w Sklepie. Rejestracja dokonywana jest jednorazowo.
Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do Sklepu.

8. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych
(np. w opiniach o towarze).

9. Wszystkie towary w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie
wprowadzone na rynek polski.

§ 3

Składanie zamówień

1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać przez całą dobę.

2. W celu złożenia zamówienia poprzez serwis internetowy Sklepu należy dodać wybrany towar do koszyka,
a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

3. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje e-mail będący potwierdzeniem złożenia zamówienia –
wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami zamówienia.

4. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

1) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
2) gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej (za pobraniem),
3) gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu.

5. W przypadku wyboru płatności przed realizacją zamówienia (przedpłata) Kupujący powinien je opłacić w terminie 5 dni
roboczych od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

6. Sprzedawca realizuje dostawę towarów, w zależności od wyboru Kupującego, w następujący sposób:

1) kurierem,
2) odbiór osobisty przez Kupującego w siedzibie Sklepu.

7. Informacje o kosztach związanych z dostawą są uwidaczniane w trakcie procedury składania zamówienia
(w formularzu zamówienia). Koszty dostawy doliczane są do ceny towaru i ponoszone są przez Kupującego
(z wyjątkiem odbioru osobistego, gdzie koszty te wynoszą 0 zł).

8. Koszty dostawy rowerów są uzależnione od jego wielkości i kształtują się następująco:

1) rowery z kołami 12" do 20"

25 zł przy płatności przedpłatą
30 zł przy płatności za pobraniem

2) rowery z kołami 26" i większymi

65 zł przy płatności przedpłatą
70 zł przy płatności za pobraniem

9. W przypadku, gdy paczka jest o niestandardowych wymiarach lub o dużej wadze i wymagałoby
to poniesienia wyższych kosztów przesyłki koszty te są konsultowane z Kupującym drogą telefoniczną
lub za pośrednictwem poczty e-mail.

10. Sklep może również stosować promocyjne stawki na dostawę towaru. Informacja na ten temat będzie zamieszczana
w widocznym miejscu na stronie internetowej, a promocyjne koszty dostaw będą automatycznie naliczały się
w trakcie procedury składania zamówienia (w formularzu zamówienia).

§ 4

Realizacja zamówień

1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia
prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia zamówienia).

2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia formularza zamówienia Sprzedawca dołoży wszelkich starań,
aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. Jeśli złożenia zamówienia nie będzie można
potwierdzić w terminie 5 dni roboczych z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

3. Standardowe terminy dostarczania przesyłek to od 2 do 3 dni roboczych jeśli towar jest w magazynie Sklepu
oraz 4 do 7 dni jeśli towar znajduje się w magazynie kontrahenta Sprzedawcy.

4. Przy każdym towarze jest podana jego dostępność i czas w ciągu jakiego przesyłka opuści magazyn Sklepu:

1) DOSTĘPNY - oznacza, że towar jest dostępny w naszym magazynie i zostanie nadany
w przeciągu 1 do 2 dni (wyłączając weekendy i święta)
2) NA ZAMÓWIENIE - oznacza, że towar prawdopodobnie znajduje się w magazynie producenta,
a przewidywany czas realizacji tego zamówienia to 4 do 7 dni (wyłączając weekendy i święta) .
3) BRAK TOWARU - oznacza, że towar najprawdopodobniej został wycofany z produkcji
i nie jest dostępny w naszym magazynie, jak i w magazynie producenta.

5. Termin nadania przesyłki może ulec wydłużeniu, jeżeli wybrana została płatność przelewem
(wówczas czas nadania jest liczony od momentu zaksięgowania środków pieniężnych na koncie Sklepu)
lub zamówienie zawiera także inne towary z dłuższym terminem realizacji.

6. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub na życzenie Kupującego faktura VAT, które Kupujący otrzymuje
wraz z towarem lub w oddzielnej przesyłce.

7. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2
Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności
kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny
z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki;
protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić konsumentowi
dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.
Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących konsumentami,
bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

§ 5

Reklamacja i gwarancja

1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.

2. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres Sprzedawcy lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

3. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail
lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

4. Przy składaniu reklamacji Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn
reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii.
Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży,
nie będą rozpatrywane.

5. W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, reklamacje z tytułu niezgodności towaru
z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
oraz o zmianie kodeksu cywilnego.

6. W przypadku reklamacji składanych przez Kupujących niebędących konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją
będzie pokrywał Kupujący niebędący konsumentem.

7. Uprawnienia konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową lub Kupującego niebędącego konsumentem
z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta –
na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym (o ile taki dokument jest dołączony do towaru).

§ 6

Odstąpienie od umowy

1. Kupujący mający status konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych u Sprzedawcy
bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, licząc od dnia
wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego
zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
2) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których
przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
3) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów
oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
4) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach
danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
5) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie
od ruchu cen na rynku finansowym,
6) dostarczania prasy,
7) usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych hazardowych.

3. W razie odstąpienia konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym,
chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4. Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni
od dnia odstąpienia od umowy.

5. Konsument, który odstąpił od umowy wysyła towar do Sprzedawcy na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi.

6. Kupujący nieposiadający statusu konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni.
Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7

Umowne prawo do wymiany towaru

1. Niezależnie od uprawnień wynikających z § 5 i 6 Regulaminu Kupujący może skorzystać z umownego prawa
do wymiany zakupionego towaru na inny towar dostępny w Sklepie w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru.

2. W celu skorzystania z umownego prawa do wymiany Kupujący powinien wydrukować i wypełnić protokół zwrotu towaru,
który został zamieszczony w zakładce POMOC / ZWROT, i wysłać wraz ze zwracanym towarem i paragonem
zakupu na adres Sklepu.

3. Środki pieniężne stanowiącą ewentualną różnicę w przypadku wymiany towaru przekazywane są na rachunek bankowy
wskazany przez Kupującego, dlatego Kupujący powinien wpisać numer rachunku bankowego 
w odpowiednim miejscu w protokole zwrotu towaru.

4. Sposób dostarczenia do Sklepu towaru w celu wymiany zależy od Kupującego. Sprzedawca prosi o odpowiednie
zabezpieczenie towaru, aby nie uległ on zniszczeniu podczas przesyłki – wraz z oryginalnym niezniszczonym opakowaniem.
Koszty przesyłki zwrotnej spoczywają na Kupującym.

5. Umownej wymianie na inny towar nie podlegają towary noszące ślady uszkodzeń, użytkowania lub prób montażu.
Wykluczone z umownego prawa do wymiany są również części elektryczne i elektroniczne.

§ 8

Ochrona danych osobowych i prywatności

1. Kupujący wypełniając formularz rejestracji oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.

2. Wypełniając formularz rejestracji Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji
i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym
w realizacji zamówienia.

4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych,
możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo
kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 8  ust. 2 na przetwarzanie
danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

6. Niektóre obszary Sklepu  mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli pliki identyfikujące odwiedzającego.
Cookies są nieszkodliwe dla komputera i danych znajdujących się na komputerze.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę stron www.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym
w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów
oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują
mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami
regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia,
pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.rowerypolskie.pl

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych przez Kupującego
niebędącego konsumentem z Sprzedawcą jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

5. W przypadku wątpliwości Sklep prosi o kontakt pocztą e-mail: sklep@rowerypolskie.pl