TA STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej

X

Regulamin

§ 1

Słownik pojęć

1. Sprzedawca – Piotr Antczak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Piotr Antczak Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe B.P.A, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

Siedziba Sprzedawcy mieści się pod adresem: ul. Sieradzka 39, 98-235 Błaszki NIP 8271006711, REGON 730158204.

2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.rowerypolskie.pl, za pośrednictwem którego
Kupujący może składać Zamówienia.

3. Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).

4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu)
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22¹ Kodeksu cywilnego.)

5. Regulamin – niniejszy regulamin.

6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu
administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności rowery oraz części i akcesoria do rowerów.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za
pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady
korzystania ze Sklepu.

2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do
Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego
lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.

4. Sprzedawca może porozumiewać się Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail
(sklep@rowerypolskie.pl), telefonicznie pod numerem 43 8292988, pisemnie listem oraz osobiście w siedzibie Sklepu.

5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie
do określonego Kupującego.

6. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.

7. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują
kosztów dostawy.

8. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Polski.

9. Wszystkie towary w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

10. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne
Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez
Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.

11. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może się zarejestrować. Rejestracja jest
dobrowolna i nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie. Rejestracja dokonywana jest jednorazowo. Kolejne Zamówienia
realizowane są na podstawie logowania Kupującego do Sklepu.

12. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach
o Towarze).

13.  Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Konsumencie, rozumie się przez to także osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą
umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z art. 3855,
5564, 5565 Kodeksu cywilnego oraz art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

14.  Postanowienia § 2 ust. 13 Regulaminu nie znajduje zastosowania do postanowień § 1 ust. 4, § 4 ust. 8, § 5 ust. 12
Regulaminu.

§ 2a

Polityka publikowania opinii

1.  Jeśli Sprzedawca umożliwia zamieszczanie oraz dostęp do zamieszczonych przez Konsumentów opinii o Towarze stosuje się
regulacje niniejszego paragrafu.

2.  Sprzedawca nie zapewnia, aby publikowane opinie pochodziły od Konsumentów, którzy używali danego Towaru lub go nabyli,
chyba że z informacji zawartej na stronie Sklepu wyraźnie wynika, że dana opinia pochodzi od Konsumenta, który używał danego
Towaru lub go nabył (opinia została zweryfikowana).

3. Sprzedawca może weryfikować, czy dana opinia pochodzi od Konsumenta, który używał danego Towaru lub go nabył,
w szczególności poprzez sprawdzenie historii zakupów Konsumenta, zarchiwizowanych w systemie informatycznym Sklepu
albo też kontakt z Konsumentem w formie co najmniej dokumentowej.

4.  Sprzedawca nie ingeruje w treść zamieszczonych opinii, zamieszcza zarówno te pozytywne, jak i negatywne.

5. Opinie nie są sponsorowane i nie mają na nie wpływu stosunki umowne ze Sprzedawcą, chyba że z informacji zawartej
na stronie Sklepu wyraźnie wynika, że dana opinia jest sponsorowana.

§ 3

Składanie zamówień

1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać przez całą dobę.

2. W celu złożenia Zamówienia poprzez serwis internetowy Sklepu należy dodać wybrany towar do koszyka, a następnie
postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, aż do kliknięcia przycisku „Zamów z obowiązkiem
zapłaty”.

3. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje niezwłocznie (w terminie 1 dnia roboczego) e-mail będący potwierdzeniem złożenia
zamówienia – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami zamówienia.

4. Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa przez Kupującego do czasu dokonania zapłaty za Towar. W tym celu
należy skontaktować się ze Sprzedawcą najszybciej jak to jest możliwe od złożenia Zamówienia. Nie narusza to w żaden sposób
praw konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru.

5. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

1) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
2) gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej (za pobraniem),
3) gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu.

6. Kupujący dokonujący zapłaty przelewem powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 5 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy sprzedaży, określonego zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

7. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów, w zależności od wyboru Kupującego, w następujący sposób:

1) kurierem,
2) odbiór osobisty przez Kupującego w siedzibie Sklepu.

8. Informacje o kosztach związanych z dostawą są uwidaczniane w trakcie procedury składania Zamówienia (w formularzu
Zamówienia). Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego (z wyjątkiem odbioru osobistego
oraz Zamówienia objętego statusem „Darmowa dostawa" gdzie koszty te wynoszą 0 zł).

9. Koszty dostawy Towaru są uzależnione od jego wielkości i są widoczne za każdym razem podczas procedury składania
zamówienia.

10. W przypadku, gdy paczka jest o niestandardowych wymiarach lub o dużej wadze i wymagałoby to poniesienia wyższych
kosztów przesyłki koszty te są konsultowane z Kupującym drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty e-mail.

11. Sprzedawca może również stosować promocyjne stawki na dostawę Towaru. Informacja na ten temat będzie zamieszczana
w widocznym miejscu na stronie internetowej, a promocyjne koszty dostaw będą automatycznie naliczały się w trakcie procedury
składania Zamówienia (w formularzu Zamówienia).

§ 4

Realizacja zamówień

1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza Zamówienia
prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).

2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia formularza Zamówienia Sprzedawca dołoży wszelkich starań,
aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli złożenia Zamówienia nie będzie można
potwierdzić w terminie 5 dni roboczych z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

3. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po otrzymaniu przez Kupującego informacji, o której mowa w § 3 ust. 3
Regulaminu.

4. Przy każdym Towarze jest podana jego dostępność i czas w ciągu jakiego przesyłka opuści magazyn Sklepu:

1) DOSTĘPNY realizacja zamówienia 1-2 dni - oznacza, że Towar jest dostępny w naszym magazynie i zostanie nadany
w przeciągu 1 do 2 dni (wyłączając weekendy i święta)
2) ZAPYTAJ O DOSTĘPNOSĆ oznacza, że Towar może znajdować się w magazynie producenta, a przewidywany czas
realizacji tego Zamówienia to 4 do 7 dni (wyłączając weekendy i święta).

5. Termin nadania przesyłki może ulec wydłużeniu, jeżeli wybrana została płatność przelewem (wówczas czas nadania jest liczony
od momentu zaksięgowania środków pieniężnych na koncie Sklepu) lub Zamówienie zawiera także inne Towary z dłuższym
terminem realizacji

6. Standardowe terminy dostarczania przesyłek to od 2 do 3 dni roboczych jeśli Towar jest w magazynie Sklepu oraz 4 do 7 dni jeśli
Towar znajduje się w magazynie kontrahenta Sprzedawcy.

7. W przypadku ewentualnego wydłużenia czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany.

8. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia
umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.

9. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub na życzenie Kupującego faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z towarem
lub w oddzielnej przesyłce.

10. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia
miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).

11. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu
cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz
niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem
prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny
w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń
od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych
w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą
rozpatrywane.

§ 5

Zgodność Towaru z umową, rękojmia, gwarancja

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za zgodność Towaru z umową na zasadach określonych w ustawie
z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w przepisach rozdziału 5A tej ustawy.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego nieposiadającego statusu Konsumenta za wady Towaru (rękojmia),
na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.

3. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi lub braku zgodności Towaru z umową.

4. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Sprzedawcy, osobiście w siedzibie Sprzedawcy lub mailem na adres:
(sklep@rowerypolskie.pl).

5. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru Zamówienia, dokładne opisanie
przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii.

6. Reklamacje złożone przez Kupującego nieposiadającego statusu Konsumenta, bez załączonego dokumentu sprzedaży,
nie będą rozpatrywane.

7. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym
w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.

8. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie; Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na
swój koszt (dotyczy Towarów zakupionych od 1 stycznia 2023 r.).

9. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz
wadliwą do Sprzedawcy.

10. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od jej otrzymania.

11. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie wyraża zgody na pozasądowe rozstrzygnięcie sporu.

12. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie
internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy
2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu
sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług
zawieranych między Konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma
ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Rozstrzyganie sporów tą
metodą ma charakter bezpłatny i dobrowolny.

13. Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu braku zgodności Towaru z umową niezależnie od uprawnień wynikających
z gwarancji.

14.  Uprawnienia Konsumenta z tytułu braku zgodności Towaru z umową nie ograniczają jego uprawnień wynikających z gwarancji
udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w oświadczeniu gwarancyjnym, o ile takie oświadczenie zostanie złożone.

15.  Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w oświadczeniu gwarancyjnym.

§ 6

Odstąpienie od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając
stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez
Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem.

2. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się tutaj, jednak nie
jest to obowiązkowe.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub
służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
połączone z innymi rzeczami.

4. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni
od dnia, w którym odstąpił od umowy.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty
dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu
dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym
przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa
odstąpienia od umowy.

7. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty
w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy
dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument
dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega
zwrotowi.

10. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni.
Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7

Umowne prawo do wymiany towaru

1. Niezależnie od uprawnień wynikających z § 5 i 6 Regulaminu Kupujący może skorzystać z umownego prawa do wymiany
zakupionego Towaru na inny Towar dostępny w Sklepie w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

2. W celu skorzystania z umownego prawa do wymiany Kupujący powinien wydrukować i wypełnić protokół wymiany Towaru, który
 został zamieszczony w zakładce "Pomoc" i wysłać wraz ze zwracanym Towarem i paragonem/fakturą zakupu na adres Sklepu.

3. Środki pieniężne stanowiącą ewentualną różnicę w przypadku wymiany Towaru przekazywane są na rachunek bankowy
wskazany przez Kupującego, dlatego Kupujący powinien wpisać numer rachunku bankowego w odpowiednim miejscu w protokole
wymiany towaru.

4. Sposób dostarczenia do Sklepu Towaru w celu wymiany zależy od Kupującego. Sprzedawca prosi o odpowiednie
zabezpieczenie Towaru, aby nie uległ on zniszczeniu podczas przesyłki – wraz z oryginalnym niezniszczonym opakowaniem.
Koszty przesyłki zwrotnej spoczywają na Kupującym.

5. Umownej wymianie na inny Towar nie podlegają towary noszące ślady uszkodzeń, użytkowania lub prób montażu. Wykluczone
z umownego prawa do wymiany są również części elektryczne i elektroniczne

§ 8

Ochrona danych osobowych i prywatności

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach Sklepu jest Sprzedawca Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe „B.P.A.” z siedzibą: ul. Sieradzka 12, 98-235 Błaszki. Adres do korespondencji: Sklep internetowy RoweryPolskie.pl, ul.
Sieradzka 39, 98-235 Błaszki

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO
oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.

3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia wejścia użytkownika na stronę Sklepu i przeglądania jej zawartości,
skorzystania przez użytkownika Sklepu z newslettera dostępnego na stronie Sklepu, dokonania rejestracji konta na stronie Sklepu,
zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towaru oraz obsługi formularza kontaktowego – zgodnie z komunikatami wyświetlanymi
na stronie Sklepu.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, albo – o ile
zostało to wyraźnie wskazane – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.

5. Sprzedawca może udostępniać zebrane od Kupującego/Klienta lub innego użytkownika Sklepu dane osobowe podmiotom,
wskazanym w komunikatach pojawiających się na stronie Sklepu. Sprzedawca nie przekazuje danych poza teren
Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Kupującego/Klientowi lub innemu użytkownikowi Sklepu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres email: 
(sklep@rowerypolskie.pl), numer telefonu: 43 829 29 88 lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

7. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich
użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie
anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie
wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
Tu znajduje się więcej informacji o plikach cookies.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności
postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie
obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia
umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się
przepisy tej ustawy.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.rowerypolskie.pl
(zakładka „Regulamin”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 01.01.2023r. Regulamin obowiązujący do dnia 31.12.2022r. jest do
pobrania tutaj .

4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:

1) udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 9 ust. 3 Regulaminu,
2) przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,
3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.